Finger Food

Thực đơn số 1

130.000 đ

Thực đơn số 2

165.000 đ

Thực đơn số 3

195.000 đ

Thực đơn số 4

225.000 đ

Thực đơn số 5

260.000 đ