Finger Food

Thực đơn số 1

120.000 đ

Thực đơn số 2

150.000 đ

Thực đơn số 3

180.000 đ

Thực đơn số 4

210.000 đ

Thực đơn số 5

240.000 đ