Buffet

Thực đơn số 1

150.000 đ

Thực đơn số 2

170.000 đ

Thực đơn số 3

190.000 đ

Thực đơn số 4

215.000 đ

Thực đơn số 5

235.000 đ

Thực đơn số 6

255.000 đ

Thực đơn số 7

285.000 đ